مزونس
خانه سفید
مزون خانه سفید

فارس, شیراز, بلوار نیایش، نبش کوچه ۱۰، جنب ایران برگر

ساعت کار مزون: ۱۰ الی ١٤ و ١٦:٣٠ الی ٢٢.

این مزون هنوز محصولی به سایت اضافه نکرده است.