مزونس
پاتریس
مزون پاتریس

خراسان رضوی, مشهد, هاشميه ١٠- چهارراه اول سمت راست - از اول چهارراه درب سوم- پلاك ٥

ساعت كارى مزون صبح ها از ساعت ١٠:٣٠ تا ١٣:٣٠ و بعد از ظهر ها ١٧ تا ٢١ خواهد بود

این مزون هنوز محصولی به سایت اضافه نکرده است.