مزونس
تنپوش سنتی کورتى
مزون تنپوش سنتی کورتى

تهران, تهران, شهرک غرب

واردات از هند. هدف ما نمایاندن زیبایی شرقی بانوی ایرانیست. کورتى نام این تنپوش در زبان هنديست.

این مزون هنوز محصولی به سایت اضافه نکرده است.