مزونس
توت فرنگی
مزون توت فرنگی

آذربایجان شرقی, تبریز, ابتدای خیابان شهریار(شهید شهری)، مابین کوی پیوندی و باغبان

-
این مزون هنوز محصولی به سایت اضافه نکرده است.